இல்லம் / குறிச்சொற்கள் planx + maçonneriex + terre-cuitex 4