இல்லம் / குறிச்சொற்கள் pince bordure + bordure T2 1