இல்லம் / குறிச்சொற்கள் avant becx + lançagex + bipoutrex 1