இல்லம் / குறிச்சொற்கள் conduite grès + lotissement 2