இல்லம் / குறிச்சொற்கள் conduite grès + coude assainissement [1]