இல்லம் / குறிச்சொற்கள் armature de reprisex + aimantx + béton arméx 2