இல்லம் / குறிச்சொற்கள் armature de reprise + aimant 3