ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក armature de reprise + talonnette 4