இல்லம் / குறிச்சொற்கள் machoire hydraulique + pince à béton 2