இல்லம் / குறிச்சொற்கள் démolitionx + déconstructionx + croc à bétonx 14