இல்லம் / குறிச்சொற்கள் démolitionx + pince à bétonx + cisaille à bétonx 14