இல்லம் / குறிச்சொற்கள் démolition + pince à béton 17