இல்லம் / குறிச்சொற்கள் pieu béton armé + bowstring [12]