ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក pieu béton armé + bowstring [12]