ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក pieu béton armé + goulotte colonne bétonnage 1