ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment multi-fonctionnel + coffrage dalle [30]