ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment multi-fonctionnelx + coffrage peaux + étanchéitéx [4]