இல்லம் / குறிச்சொல் bâtiment multi-fonctionnel [723]