இல்லம் / குறிச்சொற்கள் charpente métallique + entretoise [20]