ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក charpente métallique + entretoise [20]