இல்லம் / குறிச்சொற்கள் tablier pont mixte + tablier pont mixte entretoise 25