ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក tablier pont mixte + tablier pont mixte entretoise 25