இல்லம் / குறிச்சொற்கள் dalle alvéolaire posex + dalle alvéolairex + levage préfabricationx [2]