ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក dalle alvéolaire posex + dalle alvéolairex + levage préfabricationx [2]