இல்லம் / குறிச்சொற்கள் dalle alvéolaire pose + dalle alvéolaire [3]