ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក dalle alvéolaire pose + dalle alvéolaire [3]