இல்லம் / குறிச்சொற்கள் tablier pont poutrelle enrobée + plan [16]