ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក tablier pont poutrelle enrobée + plan [16]