ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក station épurationx + coffrage cintréx + bétonx + banche cintréex 5