இல்லம் / குறிச்சொற்கள் élingue + tube soutènement 1