ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក tunnel tranchée couverte + contre-poids [3]