இல்லம் / குறிச்சொற்கள் assemblage charpente métallique + treillis métallique [6]