ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក assemblage charpente métallique + treillis métallique [6]