இல்லம் / குறிச்சொல் assemblage charpente métallique [129]