ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក​ assemblage charpente métallique [129]