இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment culturel musée spectacle + bétonnage voile [3]