ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment culturel musée spectacle + bétonnage voile [3]