இல்லம் / குறிச்சொற்கள் paroi mouléex + radierx + soutènementx 1