இல்லம் / குறிச்சொற்கள் paroi moulée + pompage eau [1]