ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក paroi mouléex + bâtiment multi-fonctionnelx + mur soutènementx [22]