ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក paroi moulée + bâtiment multi-fonctionnel [32]