இல்லம் / குறிச்சொற்கள் palplanche + armature pile 1