ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bac acier plancher + réhabilitation [16]