ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment scolaire universitaire + bétonnage poutre 1