இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment scolaire universitaire + conduite grès [1]