ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment scolaire universitaire + conduite grès 1