இல்லம் / குறிச்சொற்கள் fondation profonde + bowstring [12]