இல்லம் / குறிச்சொற்கள் fondation profondex + armature pieux + bowstringx 3