ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក voirie routière + centrale d'enrobés [2]