இல்லம் / குறிச்சொற்கள் patin grue + grue montage rapide [1]